algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Cliënt: een persoon die zich bij Splinter heeft aangemeld voor zorg of deze zorg al ontvangt.

Zorgverlener: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Splinter GGZ B.V., gevestigd in Den Haag en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 68981732.

Naastbetrokkene(n): familie, partners, vrienden of andere naasten van de cliënt.

Zorg: intake, diagnostiek, behandelingen en andere diensten die de zorgverlener uitvoert voor de cliënt.

Behandelplan: het plan dat de cliënt en de zorgverlener samen hebben opgesteld. Het bevat algemene gegevens en het beeld van de cliënt, beperkingen, mogelijkheden en wensen. Het behandelplan omvat ook doelen, de manier waarop aan die doelen wordt gewerkt en de wijze van evaluatie van de uitvoering van het behandelplan.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de cliënt en de zorgverlener met betrekking tot zorg. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De cliënt heeft recht op begrijpelijke informatie die nodig is om weloverwogen keuzes te maken over de zorg. De zorgverlener controleert of de cliënt de informatie begrijpt en beantwoordt eventuele vragen.

ARTIKEL 3 – ALGEMENE INFORMATIE

De zorgverlener verstrekt de cliënt informatie over de verschillende mogelijkheden die aansluiten bij zijn/haar behoeften en wensen. Deze informatie omvat onder andere:

 1. De organisatie en de stappen in de te verlenen zorg, zoals intake, opstellen van een behandelplan, en specifieke afspraken voor de cliënt.
 2. Kosten voor extra diensten, eigen risico en eventueel niet-vergoede zorg.
 3. De cliëntenraad.
 4. De klachten- en geschillenregeling.
 5. Omgaan door de zorgverlener met naastbetrokkenen.
 6. Bereikbaarheid van de zorgverlener in noodsituaties.
 7. Privacyreglement, privacyverklaring, gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek en maatregelen met betrekking tot privacy.
 8. Kwaliteitsstatuut met concrete afspraken over samenwerking in de zorg.

ARTIKEL 4 – ZORGGERELATEERDE INFORMATIE

De zorgverlener en de cliënt komen overeen welke zorg het meest geschikt is voor de cliënt. Ze wisselen ook belangrijke informatie uit met betrekking tot de zorg. Dit omvat ten minste:

 1. het recht van de cliënt om vrij te kiezen voor een zorgverlener binnen de mogelijkheden van de zorgverlener;
 2. de eventuele diagnose en de betekenis ervan. Daarnaast wordt gesproken over het doel, de kans op succes en mogelijke risico’s en negatieve gevolgen (zoals pijn, ongemak of sociale gevolgen). Eerdere ervaringen van de cliënt worden hierbij meegenomen;
 3. de naam van de verantwoordelijke zorgverlener en andere betrokken zorgverleners;
 4. de ervaring van de betrokken zorgverleners;
 5. andere belangrijke zaken, zoals wachttijd en eventuele (aanvullende) kosten.

Als de cliënt duidelijk aangeeft geen informatie te willen over de behandeling, kan de zorgverlener hier rekening mee houden.

ARTIKEL 5 – HET BEHANDELPLAN

De zorgverlener stelt een behandelplan voor aan de cliënt volgens de professionele standaard en op basis van overleg tussen de zorgverlener en de cliënt.

De zorgverlener begint niet eerder met de zorg dan nadat de cliënt heeft aangegeven akkoord te gaan met het (voorlopige) behandelplan.

In acute situaties kan worden afgeweken van de bovenstaande regel. Er is sprake van een acute situatie wanneer er geen tijd is om toestemming te verkrijgen, omdat het noodzakelijk is om direct met de behandeling te beginnen om ernstige gevolgen voor de cliënt te voorkomen. Dit wordt met argumenten vastgelegd in het dossier. Zodra mogelijk vindt er alsnog overleg plaats tussen de zorgverlener en de cliënt.

Indien de cliënt of de zorgverlener van mening is dat er wijzigingen moeten worden aangebracht in het behandelplan, zal dit worden besproken.

Het behandelplan bevat ten minste:

 1. de doelen voor de zorg gedurende een bepaalde periode. Deze doelen zijn in overeenstemming met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;
 2. de manier waarop de zorgverlener en de cliënt proberen de doelen te bereiken;
 3. de verantwoordelijkheid voor verschillende onderdelen van de zorg, de manier waarop zorgverleners samenwerken en bij wie de cliënt terecht kan voor vragen/opmerkingen over deze samenwerking;
 4. de manier waarop de cliënt zijn/haar dagelijks leven wil invullen en de ondersteuning die de cliënt van zorgverlener ontvangt;
 5. de frequentie en methode voor evaluatie en bijwerking van het behandelplan.

ARTIKEL 6 – CLIËNTENDOSSIER

Het cliëntendossier bevat (naast het behandelplan en de wettelijk vereiste informatie) het volgende:

 1. In overleg met de cliënt wordt vastgelegd welke naasten betrokken worden bij de zorgverlening of informatie ontvangen over de zorgverlening. Tevens wordt de wijze waarop dit plaatsvindt vermeld. Indien van toepassing wordt ook genoteerd welke naaste(n) geen informatie ontvangt(en) over de zorg.
 2. Het verloop van de zorgverlening, inclusief rapportages, testresultaten en ROM-uitslagen.
 3. Incidenten en calamiteiten die invloed hebben op de zorgverlening of de gezondheidstoestand van de cliënt.

Gedurende de hele zorgperiode is het cliëntendossier beschikbaar voor inzage door de cliënt. De cliënt heeft het recht om het dossier in te zien en een kopie te ontvangen. Verstrekking van het dossier blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

ARTIKEL 7 – SECOND OPINION

Indien gewenst, zal de zorgverlener in redelijkheid meewerken aan een second opinion. De resultaten van de second opinion worden op verzoek van client met hem/haar besproken, ook als de zorgverlener hier niet in is gekend en/of heeft bijgedragen.

ARTIKEL 8 – KWALITEIT VAN ZORG

Wij hanteren normen en regels die voortvloeien uit de gedragsregels van de verschillende beroepsgroepen en kwaliteitsstandaarden om goede zorgverlening te waarborgen. Indien recent onderzoek resulteert in nieuwe normen, volgen de zorgverleners deze normen op. Afwijkingen van protocollen en richtlijnen worden gemotiveerd, uitgelegd aan de cliënt en vastgelegd in het dossier.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

De cliënt dient zich als ‘goed cliënt’ te gedragen. Dat betekent in ieder geval:

Op eerste verzoek van de zorginstelling dient de cliënt zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en de gegevens van zijn/haar zorgverzekeraar te verstrekken. Indien de cliënt niet in staat is om een identiteitsbewijs en/of verzekeringsgegevens te tonen, behoudt de zorgverlener zich het recht voor om de overeenkomst niet aan te gaan totdat deze noodzakelijke gegevens wel zijn verstrekt.

De cliënt mag geen gedrag vertonen waardoor anderen gevaar lopen.

De cliënt dient instructies en maatregelen met betrekking tot (brand)veiligheid op te volgen.

De cliënt spant zich in om schade aan of vermissing van eigen eigendommen te voorkomen.

ARTIKEL 10 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de cliënt en de zorgverlener komt alleen tot stand als:

 1. de cliënt aangeeft de overeenkomst te willen aangaan, en
 2. de zorgverlener beoordeelt dat de hulpvraag van de cliënt kan worden beantwoord op basis van het aanbod en de mogelijkheden binnen de zorgverlener, en
 3. er een vereiste verwijzing is voor de financiering van de zorg.

ARTIKEL 11 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

De duur van de overeenkomst is gelijk aan de duur van de overeengekomen zorg. De overeenkomst kan worden verlengd als de cliënt en de zorgverlener dat overeenkomen.

De overeenkomst eindigt:

 1. wanneer de cliënt en de zorgverlener het hierover eens zijn;
 2. na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de cliënt;
 3. na een eenzijdige opzegging door de zorginstelling op grond van gewichtige redenen. Van gewichtige redenen is in ieder geval sprake als:
  1. de aard en/of omvang van de hulpvraag wezenlijk wijzigt en daardoor de expertise en mogelijkheden van de zorginstelling te buiten gaat;
  2. de cliënt onheus of agressief gedrag vertoont;
  3. de cliënt en de behandelaar een ernstig conflict hebben en/of de cliënt niet meewerkt aan de behandeling;
  4. de cliënt de rekeningen van de zorginstelling niet betaalt;
  5. de behandelaar een aanzienlijk belang heeft bij de opzegging.
 4. bij overlijden van de cliënt.

ARTIKEL 12 – ANNULERING

Afspraken dienen uiterlijk 48 uur vóór het geplande tijdstip geannuleerd te worden. Voor annulering gelden de volgende voorwaarden:

 1. Bij annulering tot 48 uur voor de afspraak worden er geen kosten in rekening gebracht aan de cliënt.
 2. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is de zorgverlener gerechtigd om een no-show factuur van €75,- in rekening te brengen bij de cliënt. Deze factuur dient de cliënt zelf te betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.
 3. De zorgverlener heeft het recht om (binnen redelijke normen) een geplande afspraak te verplaatsen.

ARTIKEL 13 – FACTURERING EN BETALING

De cliënt dient de kosten voor de geleverde diensten aan de zorgverlener te betalen.

Indien en zolang het onzeker is of de zorg betaald kan worden (bijvoorbeeld doordat de cliënt geen zorgverzekering heeft), worden er geen diensten geleverd.

Voor de (aanvullende) kosten van zorg en diensten stuurt de zorgverlener een duidelijke en gedetailleerde factuur aan de cliënt, met een betalingstermijn van 14 dagen.

Na het verstrijken van de betalingstermijn stuurt de zorgverlener een betalingsherinnering. De cliënt krijgt de mogelijkheid om binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.

Indien er na de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, zal de zorgverlener wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn.

ARTIKEL 14 – KLACHTENPROCEDURE

De zorgverlener streeft er altijd naar om goede zorg te leveren. Mocht een cliënt desondanks niet tevreden zijn over iets, wordt het gewaardeerd als de cliënt eerst de klacht bespreekt met zijn/haar behandelaar en samen probeert tot een oplossing te komen. Als behandelaar en cliënt er samen niet uitkomen, kan de cliënt ervoor kiezen om over te stappen naar een andere behandelaar. De zorgverlener helpt uiteraard graag bij deze overstap.

Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan de cliënt overwegen een klacht in te dienen bij het Klachtenloket Zorg van de Geschillencommissie Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket zal proberen de klacht op te lossen door middel van informatie en advies, en zal de cliënt in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze functionaris kan bemiddelen tussen de cliënt en de zorgverlener, zodat er alsnog gezamenlijk tot een goede oplossing gekomen kan worden. Het Klachtenloket Zorg is bereikbaar via telefoonnummer 070-310 53 92 of per e-mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Als ook dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan de klacht worden omgezet in een geschil dat wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Een onpartijdige en deskundige commissie zal het geschil beoordelen en er zal een bindende uitspraak worden gedaan. Dit betekent dat zowel de cliënt als de zorgverlener zich aan de uitspraak moeten houden en dat er geen mogelijkheid is om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Voor meer informatie hierover kan kijk op www.degeschillencommissiezorg.nl.