behandelovereenkomst

Met deze behandelovereenkomst bevestigen de cliënt en de zorgverlener hun wederzijdse verplichtingen en afspraken met betrekking tot de zorg en behandeling. We streven ernaar om een professionele en effectieve behandeling te bieden, waarbij de privacy en het welzijn van de cliënt voorop staan.

ARTIKEL 1 – WETGEVING

De rechten en plichten van zowel de cliënt als de hulpverlener zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

ARTIKEL 2 – PRIVACY

Voor een adequate behandeling is het noodzakelijk dat wij, als zorgverleners, een dossier bijhouden. Dit is tevens een wettelijke verplichting volgens de WGBO. In jouw dossier staan aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens met betrekking tot de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die nodig zijn voor jouw behandeling en die wij, na jouw toestemming, hebben opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld je huisarts.

Wij spannen ons in om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder andere dat wij:

 1. Zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens.
 2. Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

In eerste instantie heeft de hulpverlener die jou behandelt toegang tot jouw dossier met gezondheidsgegevens. Andere hulpverleners kunnen ook toegang krijgen tot dit dossier als zij betrokken zijn bij jouw behandeling. Dit stelt jouw behandelaar in staat om advies in te winnen bij een collega. Je hulpverlener hoeft je hiervoor niet om toestemming te vragen. Alle hulpverleners die jouw dossier kunnen inzien, zijn gebonden aan geheimhouding (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 1. Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld bij het afronden van de behandeling of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 2. Het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van jouw directe zorgverleners.
 3. Het geanonimiseerd gebruik voor intercollegiale toetsing.
 4. Het geanonimiseerd gebruik van de diagnose + uitkomsten behandelmeting voor wetenschappelijk onderzoek.
 5. Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld. Raadpleeg ‘Privacy op de zorgnota’ voor meer informatie.

Als we om andere redenen gebruik willen maken van jouw gegevens, zullen we je daarvan eerst op de hoogte stellen en jouw toestemming vragen.

Conform de vereisten van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden de gegevens in het dossier 20 jaar bewaard.

ARTIKEL 3 – PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die jij en/of jouw zorgverzekeraar ontvangt, staan de volgende gegevens:

 1. Jouw naam, adres en woonplaats.
 2. Jouw BSN nummer.
 3. Jouw geboortedatum.
 4. Hoofdgroep van je diagnose en inschatting van je zorgzwaarte (deze informatie kan door middel van een privacyverklaring verborgen worden voor de zorgverzekeraar)
 5. De datum, duur en soort consult en wie dit consult heeft uitgevoerd.
 6. De kosten van het consult.

ARTIKEL 4 – BEHANDELAFSPRAKEN

Jouw zorgverlener is verplicht om jou in alle fasen van het traject informatie te verstrekken over de behandeling. Jij bent verplicht om relevante informatie aan jouw zorgverlener te verstrekken tijdens intake- en diagnostische gesprekken. Alle mogelijke negatieve gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, ook in het medisch dossier bij de huisarts, zijn jouw eigen verantwoordelijkheid en komen voor jouw eigen rekening.

Zonder jouw toestemming mag jouw zorgverlener geen specifieke behandelingen uitvoeren.

Indien de behandeling van jouw zorgverlener niet passend en/of voldoende is, zal hij/zij je doorverwijzen naar een collega-therapeut of arts.

Beëindiging van de behandeling kan op elk moment plaatsvinden indien jij en jouw zorgverlener hierover overeenstemming bereiken. Jij kunt de overeenkomst eenzijdig beëindigen als je dat wenst of niet langer nodig acht. Als je de overeenkomst beëindigt tegen het advies van jouw zorgverlener in, word je verzocht een verklaring te ondertekenen waarin je aangeeft dat je de behandeling voortijdig hebt beëindigd tegen het advies in. Jouw zorgverlener kan de overeenkomst alleen eenzijdig beëindigen (met gewichtige redenen), indien het redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht de overeenkomst voort te zetten. In een dergelijke situatie zal jouw zorgverlener hulp en advies blijven bieden totdat je een overeenkomst hebt kunnen sluiten met een andere zorgverlener.

Je stemt in met de tarieven voor de diensten zoals vermeld in de meest recente tarievenlijst. Dit omvat ook de kosten van het eerste intakegesprek(ken), ongeacht of je verdere diensten binnen Splinter afneemt.

Betaling voor diagnostiek en/of behandelsessies vindt plaats via bankoverschrijving of declaratie bij de zorgverzekeraar.

Je bent verplicht om afspraken tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen. Anders worden annuleringskosten van €75,- in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor annulering van consulten gelden annuleringsvoorwaarden die duidelijk worden beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Bij klachten over de behandeling kun je deze in eerste instantie melden bij de zorgverlener waarover je klachten hebt. Als dit onvoldoende resultaat oplevert, kun je je richten tot het Klachtenloket Zorg van de Geschillencommissie Zorg en als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt tot de Geschillencommissie Zorg algemeen.

Op deze behandelovereenkomst zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, die zijn te vinden op onze website (https://splinter.care/algemene-voorwaarden). Met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden ben je akkoord gegaan bij je aanmelding via onze website.

ARTIKEL 5 – AKKOORD

Door akkoord te gaan met deze behandelovereenkomst, bevestig ik als cliënt dat ik de inhoud begrijp en akkoord ga met de voorwaarden en verplichtingen die hierin zijn uiteengezet.